O portálu

Vítejte na našich webových stránkach a vzdělávacím portálu ALT - Automotive Language Training!

istock_alt_small.jpgProjekt ALT www.alteurope.cz nabízí komplexní a inovativní řešení na podporu výuky odborných jazyků v automobilovém průmyslu / na automobilových školách. Hlavní části projektu tvoří:

- eLearningový portál obsahující přibližně 4300 interaktivních cvičení na osvojení si slovní zásoby a procvičení odborné terminologie v cizím jazyce v oblasti autoprofesí v kombinaci se všeobecným cizím jazykem v anglické, německé a francouzské jazykové verzi.

Manuál k eLearningovému portálu naleznete zde.

- 12 učebnic (4 pro každý jazyk - dvě učitelské, dvě studentské)

 

Obsah portálu i učebnic je členěný podle stupně obtížnosti na 5 ročníků. Každý ročník se skládá z 10 lekcií. Lekce na portálu obsahují interaktivní cvičení v odborném a všeobecném cizím jazyce. Cvičení vyžadují aktivní účasť učícího a poskytují mu okamžitou zpětnou vazbu. Portál je rozdělený na učitelský/lektorský a studentský modul.

Portál je určený především pro střední odborné školy zaměřené na oblast automobilového průmyslu, vysoké školy technického zaměření, zaměstnavatele a zaměstnance podniků působících v oblasti automobilového průmyslu a pro všechny další zájemce o výuku odborného cizího jazyka pro oblast autoprofesí. Portál a učebnice poskytují moderní, inovativní způsob výuky odborného cizího jazyka.

 

Projekt ALT by měl dle Analýzy potřeb významnou měrou přispět ke zlepšení výuky odborných cizích jazyků na středních odborných školách v automobilovém odvětví. Analýzu potřeb, jejímž cílem bylo zmapovat kvalitu výuky odborných jazyků na SOŠ a SOU a dále poukázat na důležitost odborného jazyka v pracovním životě absolventů, si můžete přečíst zde.

Vitajte na našich webových stránkach a vzdelávacom portáli!

Portál www.volant.sk ponúka približne 4300 interaktívnych cvičení na osvojenie si slovnej zásoby a precvičenie odbornej terminológie v cudzom jazyku pre oblasť autoprofesií v kombinácii so všeobecným cudzím jazykom v Anglickej, Nemeckej a Francúzskej jazykovej verzii.

Hlavným cieľom je poskytnúť záujemcom o výučbu odborného cudzieho jazyka komplexný výučbový materiál s možnosťou osvojenia si poznatkov z odborného cudzieho jazyka, precvičovania odbornej terminológie i preskúšania naučeného učiva.

Obsah portálu je členený podľa stupňa obtiažnosti na 5 ročníkov. Každý ročník pozostáva z 11 lekcií. Lekcie obsahujú interaktívne cvičenia v odbornom a všeobecnom cudzom jazyku. Cvičenia vyžadujú aktívnu účasť učiaceho sa a poskytujú mu okamžitú spätnú väzbu. Portál je rozdelený na učiteľský/lektorský a študentský modul.

Portál je určený pre stredné odborné školy zamerané na oblasť automobilového priemyslu, vysoké školy technického zamerania, zamestnávateľov a zamestnancov podnikov pôsobiacich v oblasti automobilového priemyslu a pre všetkých záujemcov o výučbu odborného cudzieho jazyka pre oblasť autoprofesií. Portál poskytuje moderný, inovatívny spôsob výučby odborného cudzieho jazyka.

Portál www.volant.sk je jedným z výstupov medzinárodného projektu "Vocational Language Training for Students fo Car - repair related professions." Projekt bol realizovaný v rámci Programu celoživotného vzdelávania, podprogramu Leonardo da Vinci, v období id 1.1.2008 do 31.12.2010 a bol spolufinancovaný Európskym spoločenstvom. Cieľom projektu bolo podporiť inovatívne prístupy vo výučbe odborného cudzieho jazyka zameraného na oblasť autoprofesií, prostredníctvom transferu existujúcich inovatívnych výučbových metodológií (spojenie interaktívneho online portálu z ČR s inovatívnym odborne zameraným obsahom využívajúcim 2D a 3D odborné obrázky a animácie vytvorené v UK). Pre viac informácií o projekte prejdite na www.volantproject.net.

Na portál nadväzuje učebnica (metodická príručka) pre pedagógov, cvičebnica pre študentov na precvičenie učiva a trojjazyčný obrázkový slovník. Objednať ich môžete tu.